Bel ons op +31 (0) 548 539 720

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van Fitness Occasions B.V., Handelsweg 6, 7461JK Rijssen, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede.

ARTIKEL 1: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tussen Fitness Occasions B.V., hierna te noemen Fitness Occasions B.V. en een koper/ opdrachtgever, waarop Fitness Occasions B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
2. Toepasselijkheid van door koper/opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Indien een aanbieding of overeenkomst op enig punt afwijkt van de onderhavige voorwaarden dan blijven deze voorwaarden voor het overige van toepassing.

ARTIKEL 2: Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen, daaronder begrepen uitgegeven prospectussen, prijslijsten en bescheiden, zijn uiterlijk veertien dagen geldig en geheel vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
2. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de door koper/opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen, technische beschrijvingen e.d., van de juistheid waarvan Fitness Occasions B.V. mag uitgaan
3. De in de aanbieding vermelde prijzen hebben slechts betrekking op die leveringen en/of werkzaamheden welke uitdrukkelijk in de aanbieding zijn omschreven en zijn omschreven en zijn exclusief BTW en andere belastingen en accijnzen, tenzij anders is aangegeven.

ARTIKEL 3: Ontwerpen, adviezen en materialen
1. Door Fitness Occasions B.V. verstrekte adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend, tenzij anders is overeen gekomen.
2. Door Fitness Occasions B.V. wordt geen aansprakelijkheid aanvaard en verant- woordelijkheid gedragen voor gebreken aan apparatuur geleverd volgens een door of namens koper/opdrachtgever gemaakt of voor informatie of adviezen naar aanleiding van een dergelijk ontwerp.
3. Fitness Occasions B.V. aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor de functionele geschiktheid of kwaliteit van materialen welke door haar zijn gebruikt op verlangen of aanwijzing van koper/opdrachtgever. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal of onderdeel voor het doel waarvoor het volgens het ontwerp van de koper/opdrachtgever is bestemd.
4. Alle schaden welke voortvloeien uit een door of in opdracht van koper/opdrachtgever gemaakt ontwerp of uit op verlangen of aanwijzing van deze gebruikte materialen, daaronder begrepen schade welke door Fitness Occasions B.V. zelf wordt geleden, dienen door koper/opdrachtgever te worden gedragen.

ARTIKEL 4: Modellen en voorbeelden
Indien door Fitness Occasions B.V. een model of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat dit zou worden geleverd comform het getoond of verstrekte model of voorbeeld.

ARTIKEL 5: Technische eisen, enz.
Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Fitness Occasions B.V. voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt indien door de koper/opdrachtgever bij het sluiten van de koop c.q. het geven van de opdracht van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt. Ook alle andere technische eisen die door de koper/opdrachtgever aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst c.q. het geven van de opdracht door de koper/opdrachtgever nadrukkelijk te worden gemeld.

ARTIKEL 6: Totstandkoming overeenkomsten
1. Overeenkomsten komen tot stand door een schriftelijke bevestiging door de directie van Fitness Occasions B.V. of door een werknemer aan wie procuratie is verleend dan wel door de daadwerkelijke uitvoering van de opdracht en onder de opschortende voorwaarde dat uit de door Fitness Occasions B.V. in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardigheid van koper/opdrachtgever blijkt. Fitness Occasions B.V. is gerechtigd van koper/opdrachtgever te verlangen dat deze voldoende zekerheid stelt voor de nakomingen van zijn verplichtingen en is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot aan haar verzoek is voldaan.
2. Koper/opdrachtgever is aan de door of namens hem gegeven opdracht gebonden en is gehouden bij annulering of wijziging van de opdracht de door Fitness Occasions B.V. ontstane schade, waaronder gemaakte kosten, winstderving, renteverlies, etc. te vergoeden.
3. Indien een opdracht afhankelijk is gesteld van te verkrijgen financiering, vergunningen e.d. en deze in redelijkheid niet kunnen worden verkregen binnen een nader door Fitness Occasions B.V. te bepalen termijn, dan komt de overeenkomst van rechtswege te vervallen en heeft Fitness Occasions B.V. recht op vergoeding van de hiervoor bedoelde schade.

ARTIKEL 7: Prijzen
1. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijzen van materialen, lonen e.d. geldend op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst en zijn tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld af fabriek, wekplaats of magazijn en exclusief BTW en overige belastingen, accijnzen, etc.
2. Indien door koper/opdrachtgever een bestelling wordt gedaan zonder dat daarbij door Fitness Occasions B.V. uitdrukkelijk een prijs is genoemd dan wordt door Fitness Occasions B.V. de op het tijdstip van de uitvoering de geldende prijs in rekening gebracht.
3. Indien Fitness Occasions B.V. met koper/opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt is zij desalniettemin na verkoop van een termijn van veertien dagen na de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd tot verhoging van die prijs indien de kostprijsbepalende factoren een verhoging ondergaan.
Fitness Occasions B.V. zal deze verhoging zo spoedig mogelijk gespecificeerd ter kennis brengen van koper/opdrachtgever. Indien voornoemde prijsverhoging in totaal meer dan tien procent van de overeen gekomen prijs exclusief BTW bedraagt is koper/opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, mits hij zulks onverwijld na kennisgeving van de prijsverhoging schriftelijk aan Fitness Occasions B.V. mededeelt. Koper/opdrachtgever heeft in geval van annulering geen recht op schade vergoeding.

ARTIKEL 8: Levering
1. Tenzij anders overeengekomen geschied levering af fabriek, werkplaats of magazijn van Fitness Occasions B.V., zulks ter keuze van Fitness Occasions B.V.. Koper/opdrachtgever dient zich derhalve desgewenst tegen schade aan de zaken die ontstaan na het verlaten van de fabriek, werkplaats of magazijn van Fitness Occasions B.V. te verzekeren.
2. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient koper/opdrachtgever Fitness Occasions B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. In ieder geval is aan de leveringsplicht voldaan indien Fitness Occasions B.V. de verkochte zaken op het met koper/opdrachtgever overeengekomen tijdstip en de overeengekomen lokatie heeft aangeboden, waarbij het rapport van degene van degene die voor het vervoer heeft gezorgd als bewijs zal gelden.
3. Leveringstermijnen gaan in op de dag na kennisneming door Fitness Occasions B.V. van alle voor de uitvoering van de overeenkomstnoodzakelijke bescheiden, gegevens, ontwerpen, schetsen, tekeningen, etc. en nadat de eventueel overeengekomen deelbetaling door Fitness Occasions B.V. is ontvangen c.q. wanneer koper/opdrachtgever, indien deze een voorbehoud als bedoelt in artikel 6 lid 3 van dezevoorwaarden heeft gemaakt, aan Fitness Occasions B.V. schriftelijk heeft medegedeeld dat de vereiste financiering, vergunningen, etc. is resp. verkregen.
4. Indien vertraging ontstaat doordat omstandigheden zich wijzigen en/of benodigde materialen niet tijdig aan Fitness Occasions B.V. geleverd worden wordt de levertijd verlengt met de tijdsduur van deze vertraging. De levertijd wordt eveneens verlengt met de tijd gedurende welke koper/opdrachtgever enig aan Fitness Occasions B.V. verschuldigd bedrag nadat dit openbaar is geworden onbetaald heeft gelaten.
5. Bij overschrijding van de aangegeven levertijden zal koper/opdrachtgever nimmer de te leveren zaak kunnen weigeren of de overeenkomst eenzijdig kunnen ontbinden of enige krachtens deze overeenkomst op hem rustende verplichting mogen weigeren na te komen. Evenmin kan overschrijding van de aangegeven levertijd leiden tot schadevergoeding of boete, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
6. Koper/opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd c.q. aan hem worden opgeleverd. Wanneer koper/opdrachtgever afname weigert of nalatig blijft met het verstrekken van informatie en/of instructies welke noodzakelijk zijn voor de afname zullen de zaken
gedurende een maand worden bewaard voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever. Na afloop van deze termijn is Fitness Occasions B.V. gerechtigd de zaken aan derden te verkopen of daarvoor anderszins te beschikken, zulks onverminderd haar echten jegens koper/opdrachtgever.
7. Het is Fitness Occasions B.V. toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien zaken in gedeelten geleverd worden is Fitness Occasions B.V. bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
8. Fitness Occasions B.V. is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen overeengekomen is indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen

ARTIKEL 9: Gebreken; klachttermijnen
1. De koper/opdrachtgever dient de gekochte zaken zo spoedig als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient hij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoord, te weten of de juiste zaken zijn geleverd, of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene en of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen dan wel, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen zeven dagen na aflevering schriftelijk aan Fitness Occasions B.V. te melden. 3. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen zeven dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na levering schriftelijk te melden aan Fitness Occasions B.V..

ARTIKEL 10: Beeindigen van de Overeenkomst
1.De vorderingen van Fitness Occasions B.V. op de koper/opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien na het sluiten van de overeenkomst aan Fitness Occasions B.V. omstandigheden ter kennis komen die Fitness Occasions B.V. goede grond geven te vrezen dat de koper/opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen of indien Fitness Occasions B.V. de koper/opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In genoemde gevallen is Fitness Occasions B.V. bevoegd de verdere uitvoering van overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Fitness Occasions B.V. om schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materia(a)l(en) waarvan Fitness Occasions B.V. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst niet meer in redelijkheid kan worden gevergd, is Fitness Occasions B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 11: Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die nakomen van de verbintenis verhinderen en die niet aan Fitness Occasions B.V. toe te rekenen zijn. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandighedende nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, stakingen in het bedrijf van Fitness Occasions B.V. of in bedrijven waarvan Fitness Occasions B.V. voor de nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzien stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Fitness Occasions B.V. afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
2. Fitness Occasions B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreed nadat Fitness Occasions B.V. haar haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden leverings- en andere verplichtingen van Fitness Occasions B.V. opgeschort. Indien de periode waardoor overmacht nakoming van de verplichtingen door Fitness Occasions B.V. niet mogelijk is langer duurt dan zes maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er een geval van verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Fitness Occasions B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slecht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper/opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 12: Aansprakelijkheid
1.Voor gebreken in de geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in het artikel omtrent “Garantie” in deze voorwaarden.
2. Fitness Occasions B.V. is slechts aansprakelijk voor schade geleden door koper/opdrachtgever welke het onmiddellijk en dadelijk gevolg is van een aan Fitness Occasions B.V. toe te rekenen tekortkoming met dien verstande, dat voor vergoeding slechts in aanmerking komt die schade welke het bedrag van driemaal de koopsom niet teboven gaat.
3. Fitness Occasions B.V. is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van gebruik van door haar verkochte/verbruikte merkprodukten c.q. produkten waarvan de producent bekend is c.q. achterhaald kan worden. In die gevallen dient de koper/opdrachtgever de producent van de produkten aan te spreken.
4. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfstillegging of – vertragingsstoornis, onkosten, derving van inkomsten, etc.) en andere gevolgschade welke dan ook en door welke oorzaak dan ook ontstaan. Koper/opdrachtgever dient zich desgewenst zelf tegen deze schade te verzekeren.
5. Fitness Occasions B.V. is nimmer aansprakelijk voor (schade als gevolg van) gebreken aan zaken indien blijkt dat door de koper/opdrachtgever of derden verstrekte gegevens niet geheel juist of onvolledig zijn geweest of voor (schade als gevolg van) de kwaliteit van materialen welke door Fitness Occasions B.V. zijn gebruikt op verlangen of aanwijzing van of namens koper/opdrachtgever, noch voor de mogelijkheid van toepassing van die materialen. De uit een en ander eventueel voortvloeiende schaden zullen door koper/opdrachtgever dienen te worden gedragen, daaronder begrepen de schade welke door Fitness Occasions B.V. geleden. 6.Bovenstaande beperkingen gelden niet indien schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Fitness Occasions B.V. of haar leidinggevende ondergeschikten. In dat geval zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan driemaal het bedrag van de koopsom.
7. Koper/opdrachtgever verbindt zich Fitness Occasions B.V. te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade, kosten en interessen welke ontstaan als direct of indirect gevolg van aanspraken of vorderingen van derden in verband met enige leveringverplichting jegens koper/opdrachtgever dan wel aan of ten behoeve van deze geleverde zaken en/of gegeven adviezen of schade welke is veroorzaakt door gebruik van tekeningen, gegevens, monsters, modellen, programmatuur, materialen of onderdelen dan wel door toepassing van werkwijzen welke aan Fitness Occasions B.V. door of vanwege koper/opdrachtgeven ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt of voorgeschreven.

ARTIKEL 13: Garantie
1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen stelt Fitness Occasions B.V. in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken gedurende een periode van drie maanden na levering. Ten aanzien van gebreken welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen wordt geen garantie gegeven.
2. Alle gebreken waarvan koper/opdrachtgever bewijst dat zij binnen voornoemde garantietermijn zijn ontstaan uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de constructie dan wel ten gevolge van een gebrekkige afwerking of door gebruik van slecht materiaal zullen kostenloos door Fitness Occasions B.V. worden hersteld. Koper/opdrachtgever dient te alle tijde Fitness Occasions B.V. in de gelegenheid te stellen een eventueel gebrek te herstellen; elke verhindering doet aanspraken op grond van dit artikel vervallen.
3. Op door Fitness Occasions B.V. door derden betrokken materialen en/of zaken wordt door Fitness Occasions B.V. niet meer garantie verstrekt dan aan Fitness Occasions B.V. door desbetreffende leverancier c.q. fabrikant wordt gegeven.
4. Fitness Occasions B.V. kan er voor kiezen de zaak terug te nemen met restitutie van de koopsom of de zaak vervangen indien herstel op bezwaren stuit. Koper/opdrachtgever heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
5. De zaken waarvan de garantie wordt ingeroepen mogen door koper/opdrachtgever slechts worden teruggezonden na voorafgaande toestemming van Fitness Occasions B.V.. Zaken welke worden teruggezonden doch niet defect worden bevonden zullen op kosten van koper/opdrachtgever worden teruggezonden waarbij deze tevens
verschuldigd wordt de kosten van de door Fitness Occasions B.V. naar aanleiding van de klacht ingestelde onderzoeken.
6. Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundig of onjuiste behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of die welke zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens koper/opdrachtgever zelf of derden blijven buiten garantie. 7. Na herstel of vervanging in het kader van deze garantieregeling wordt de garantietermijn niet verlengt en eindigt de garantie op het moment dat de oorspronkelijk garantie zou eindigen.
8. De garantie geldt slechts indien koper/opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Fitness Occasions B.V. zowel financieel als anderszins heeft voldaan dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld.
9. Het beweerdelijk niet nakomen van Fitness Occasions B.V. van haar garantieverplichtingen ontslaat koper/opdrachtgever niet van de verplichtingen welke voortvloeien uit enige met Fitness Occasions B.V. gesloten overeenkomst.

ARTIKEL 14: Betaling
1. De door Fitness Occasions B.V. geleverde zaken blijven het eigendom van Fitness Occasions B.V. totdat de koper/opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Fitness Occasions B.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen te weten de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf, de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door Fitness Occasions B.V. verrichte of te verrichten diensten en/of eventuele vorderingen wegens niet nakoming door koper/opdrachtgever van (een) koopovereenkomst(en).
2. Door Fitness Occasions B.V. geleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen door koper/opdrachtgever niet doorverkocht worden. Overigens is de koper niet bevoegd zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
3. Indien de koper/opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde reden is dat hij zulks niet zal doen is Fitness Occasions B.V. gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper/opdrachtgever of derden die de zaak voor hem houden weg te halen of weg te doen halen. De koper/opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper/opdrachtgever verplicht Fitness Occasions B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
5. De koper/opdrachtgever is verplicht zich op eerste verzoek van Fitness Occasions B.V. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering aan Fitness Occasions B.V. ter inzage te geven, alle aanspraken van de koper/opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Fitness Occasions B.V. op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW, de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Fitness Occasions B.V. geleverde zaken te verpanden aan Fitness Occasions B.V. op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Fitness Occasions B.V. en op ander manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Fitness Occasions B.V. ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper/opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de uitoefening van zijn bedrijf.

ARTIKEL 15: Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde naar de door Fitness Occasions B.V. opgegeven bankrekening door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Fitness Occasions B.V., tenzij anders is overeengekomen.
2. Na het verstrijken van de dertig dagen na factuurdatum is de koper/opdrachtgever in verzuim; hij is vanaf op het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,25% per maand.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper/opdrachtgever zullen de verplichtingen van de koper/opdrachtgever direct opeisbaar zijn.
4. Door de koper/opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt koper/opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 16: Incassokosten
Indien de koper/opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. In ieder geval is hij verschuldigd de buitengerechtelijk kosten berekend volgens het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien Fitness Occasions B.V. aantoont hogere kosten te hebeen gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 17: Geschillen
1. Op elke overeenkomst tussen Fitness Occasions B.V. en de koper/opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper/opdrachtgever en Fitness Occasions B.V. in het geval de rechtbank bevoegd is worden beslecht door de Rechtbank te Enschede. Fitness Occasions B.V. blijft echter bevoegd de koper/opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter.

Samen
zorgeloos
ondernemen
Nederland
Fitness Occasions BV
Handelsweg 6
7461 JK Rijssen
(0548) 539 720
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Blijf op de hoogte
Wil je als eerste informatie over de nieuwste fitnessapparatuur, praktische ondernemerstips en aanbiedingen? Ontvang ons gratis magazine.

© 2021 Fitness Occasions. Alle rechten voorbehouden. Algemene voorwaarden | Privacy statement | Sitemap
Webontwikkeling door Gijs®.